Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti SIMAP GROUP a.s. platné od 1.1.2020

1. Záväznosť obchodných podmienok
1.1. Predmetom týchto obchodných podmienok spoločnosti SIMAP GROUP a.s., so sídlom Bratislavská 54/129 911 05 Trenčín Slovenská Republika, IČO 51185164, zapísané v obchodnom registri v Trenčíne, odd.Sa, vložka č.10733/R, v platnom znení (ďalej len „podmienky“ alebo „OP“) je úprava základných podmienok kúpnych zmlúv na dodávku tovaru.

1.2 Každá kúpna zmluva, (ďalej len „zmluva“ alebo „objednávka“) ktorá bude uzatvorená so spoločnosťou SIMAP GROUP a.s. ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) s ľubovoľným obchodným partnerom ako kupujúcim či iným odberateľom (ďalej len „kupujúci“), sa bude riadiť týmito OP, pokiaľ nebude výslovne písomne dohodnuté inak. Kupujúci berie na vedomie, že podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávky) na dodanie tovaru je akceptácia týchto OP. Ustanovenia, ktoré sú odchylné od týchto Všeobecných obchodných podmienok, sú platné iba na základe výslovného písomného súhlasu predávajúceho.

2. Ponuka, cena a uzavretie obchodu
2.1. Ceny uvedené v katalógoch vydávaných predávajúcim, ako aj informácie ústne, telefonické či informácie získané prostredníctvom internetu vzťahujúce sa k cenám tovaru, sú ceny nezáväzné majúce iba indikatívny charakter a tieto informácie nie sú považované za návrh na uzavretie zmluvy.

2.2. Predávajúci je oprávnený bez písomného oznámenia meniť produkty aj ceny.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za prípadné chybné údaje uvedené v katalógu, na internete, časopise alebo propagačnom materiáli.

2.4. Ceny uvedené v ponukách sú zmluvné a ich platnosť je 30 dní od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je určené inak.

2.5. Uvedené ceny sú bez DPH. Náklady na prepravu tovaru od predávajúceho, balenie a poistenie tovaru počas prepravy nie sú zahrnuté v cene tovaru a budú kupujúcemu účtované samostatne podľa tarify poštových či dopravných služieb, pokiaľ nie je určené inak. Obaly sú nevratné.

2.6. Zmluva vznikne až vtedy, keď predávajúci po obdržaní písomnej objednávky od kupujúceho túto objednávku kupujúcemu písomne potvrdí. Samotná nečinnosť predávajúceho neznamená akceptáciu objednávky. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku aj e-mailom alebo faxom.

2.7. Dodatočné zmeny v objednávke sú možné len po ich písomnom potvrdení predávajúcim av prípade ich akceptácie primerane predlžujú dodaciu lehotu. Pre vyúčtovanie sú rozhodné množstvá, rozmery alebo váhy, ktoré zistí a skontroluje predávajúci.

2.8. Chybne objednaný tovar je nevratný.

2.9. Všetky ponuky, plány, popisy, návody a projektové doklady sa bez súhlasu predávajúceho nesmú kopírovať či inou formou sprístupniť tretím osobám.

2.10. Tovar vyrobený na zákazku je nevratný.

2.11. Tovar zostáva majetkom spoločnosti SIMAP GROUP a.s. až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu bol tovar kupujúcim vrátený a zaväzuje sa ho predávajúcemu na jeho výzvu bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa obdržania výzvy, vrátiť, a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Kupujúci sa zaväzuje s tovarom, ktorý nebol doposiaľ zaplatený, nedisponovať a na požiadanie predávajúceho mu ho okamžite vydať a umožniť prevzatie zo svojich priestorov.

2.12. Predávajúci sa predajom tovaru nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži, zabudovaniu či poskytnutiu iných obdobných služieb, pokiaľ nie je v písomnom potvrdení objednávky uvedené inak.

2.13. Po vzájomnej písomnej dohode môže predávajúci prenechať kupujúcemu tovar do výpožičky. Výpožička tovaru trvá najdlhšie po dobu 1 mesiaca. Po uplynutí tejto doby budú nevrátené výpožičky tovaru považované za tovar, ktorý si kupujúci objednal s úmyslom tovar kúpiť a ich cena platná ku dňu, kedy bol tento tovar kupujúcemu prenechaný do výpožičky, bude kupujúcemu fakturovaná.

3. Dodacie podmienky

3.1. Termín dodania tovaru je uvedený na potvrdenej objednávke. Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch, kedy bude termín dodania pre nepredvídateľné prekážky mimo možnosti ovplyvnenia zo strany predávajúceho ohrozený, termín dodania primerane predĺžiť, musí však túto zmenu bezodkladne ohlásiť kupujúcemu.

3.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje vydaním tovaru kupujúcemu vo výdajnom mieste predávajúceho, odovzdaním tovaru pracovníkom predávajúceho kupujúcemu, alebo odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, a to na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť podpisom na dodacom liste. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho v okamihu, keď tovar opustí závod alebo sklad predávajúceho (EX WORK).

3.3. Predávajúci môže dodať a fakturovať aj čiastkové dodávky alebo ročné dodávky. Dodávky tovaru pri ročných objednávkach je kupujúci povinný písomne objednať 1 mesiac vopred.

3.4. V prípade, že kupujúci včas neuhradí splatnú kúpnu cenu, príp. splatnú zálohu na kúpnu cenu, nie je predávajúci povinný podľa dojednanej kúpnej zmluvy plniť av tomto prípade nie je daná zodpovednosť predávajúceho za prípadnú ujmu kupujúceho ani povinnosť hradiť akékoľvek sankcie. Termín plnenia môže byť bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho predávajúcim primerane predĺžený, pokiaľ zálohové alebo neuhradené faktúry vyplývajúce z danej kúpnej zmluvy alebo iných zmlúv neboli uhradené včas a/alebo neboli zaplatené v plnej výške a/alebo vôbec.

3.5. Za omeškanie dodávky v dôsledku živelných pohrôm, v dôsledku neočakávaných zdržaní pri colnom konaní, výpadku výroby, transportných škôd, štrajkov, prerušení prevádzky, omeškania pri dodávke surovín a materiálu či vyššej moci, nenesie predávajúci zodpovednosť. Za vyššiu moc sa považuje najmä vojna, požiar, povodeň, závažné prírodné anomálie, prerušenie dopravy, embargo, vládne opatrenia, úpravy či obmedzenia, zákaz dovozu alebo vývozu tovaru a nemožnosť zaobstarať dodávky materiálu, zariadení alebo výrobných prostriedkov, nešťastie, výbuch, ako aj dôsledok akýchkoľvek iných príčin, na ktoré nemá predávajúci vplyv. Také okolnosti nebudú pripísané na ťarchu predávajúceho ani vtedy, keď už sa v omeškaní nachádza. Tieto okolnosti sú dôvodom na odklad plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu av rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u dodávateľov predávajúceho alebo ich subdodávateľov.

4. Odstúpenie od zmluvy:
4.1. Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky:

a) ak má pochybnosti o platobných schopnostiach kupujúceho,
b) ak je dodávateľ predávajúceho alebo jeho subdodávateľ v omeškaní s dodávkou tovaru dlhšie ako 6 mesiacov.

4.2. Predávajúci má ďalej právo odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s akoukoľvek platbou, ku ktorej je povinný podľa právnych predpisov alebo zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa za podstatné porušenie zmluvy považuje omeškanie kupujúceho s úhradou splatného dlhu dlhšie ako 30 dní; v takom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite bez nutnosti výzvy. Týmto zostáva právo predávajúceho na náhradu ujmy nedotknuté.

4.3. Kupujúci môže odstúpiť od objednávky, pokiaľ nie sú dodržané dodacie podmienky viď bod 4.1.b). Odstúpenie od objednávky je nutné adresovať druhej strane doporučeným listom s doručenkou.

4.4. V zmysle …. Občianskeho zákonníka na seba predávajúci a kupujúci berú nebezpečenstvo zmeny okolností.

5. Kúpna cena, platobné podmienky
5.1. Kúpna cena je splatná v lehote a mene uvedenej na faktúre.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu na kúpnu cenu, a to až do výšky 100% dohodnutej ceny.

V prípade, že bude dohodnuté čiastočné zaplatenie vopred, bude vystavená zálohová faktúra, splatná do 5 dní od dátumu vystavenia. Takáto zálohová platba vopred nie je považovaná za závdavok.

5.3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením predávajúcemu v hotovosti.

5.4. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhším ako 30 dní, môže predávajúci:

a) ostatné dodávky pozastaviť,
b) požadovať od kupujúceho úrok z omeškania podľa sadzby NBS a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia a ďalej má nárok na úhradu nákladov spojených s vymáhaním dlhu. Náklady na upomienky a právne porady súvisiace s týmto obchodným prípadom budú vyfakturované samostatne,
c) uplatnením zmluvnej pokuty a ďalších vyššie uvedených nárokov nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

5.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5.6. Akákoľvek platba kupujúceho môže byť aj bez jeho súhlasu a hoci bola určená záväzku, ktorý kupujúci hodlal plniť, podľa uváženia predávajúceho prednostne použitá na úhradu nezaplatených pohľadávok predávajúceho vyplývajúcich z danej kúpnej zmluvy alebo z iných zmlúv, pričom platby budú najskôr započítané na vzniknuté náklady a príslušenstvo a potom na istinu pohľadávky. Kupujúci nie je oprávnený vykonávať zápočty bez písomného súhlasu predávajúceho.

5.7. Postúpenie pohľadávok kupujúceho za predávajúcim nie je prípustné.

6. Záruka, reklamácie
6.1. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, poškodením elektrostatickým nábojom a použitím alebo inštaláciou v rozpore s užívateľskou dokumentáciou či nedodržaním udaných sieťových podmienok, rovnako ako poškodenie spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

6.2. Záruka zaniká okamžite, pokiaľ kupujúci sám či tretia osoba mení či inak zasahuje do predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

6.3. Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu 12 mesiacov. Začiatkom záručnej doby sa rozumie okamih, kedy je tovar odovzdaný kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, okamih, kedy tovar dôjde do miesta určenia. Kupujúci musí pri reklamácii predložiť faktúru a dodací list. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť písomne, poštou, faxom či e-mailom.

V písomnom vyjadrení musí kupujúci uviesť zistené vady, tj musí uviesť, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.

6.4. Ak zistí kupujúci rozpor medzi údajmi uvedenými v dodacom liste, faktúre, alebo ak zistí poškodenie tovaru vplyvom prepravy či jeho zjavné poškodenie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne hlásiť predávajúcemu a písomne (poštou, faxom, e-mailom) reklamovať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú predávajúcim uznané.

6.5. V prípade oprávnenej reklamácie v záručnej dobe bude tovar predávajúcim podľa jeho voľby opravený alebo vymenený za nový. Reklamácia bude vybavená v dobe nevyhnutne nutnej k odbornému posúdeniu oprávnenosti reklamácie a odstraňovaniu vady či dodaniu nového tovaru.

6.6. Záruka obsahuje opravu chybného dielu alebo výmenu za nový. Neobsahuje inštalačné náklady, servis a nepreberá zodpovednosť alebo ručenie za nepriame, zvláštne, náhodné či následné škody akéhokoľvek druhu na defektnom výrobnom zariadení či prevádzke, vrátane ušlého zisku či straty obchodnej príležitosti.

6.7. Zadržiavanie úhrad alebo znižovanie kúpnej ceny kupujúcim v prípade reklamácií nie je povolené.

6.8. Tovar je určený iba na komerčné použitie.

7. Ostatné dojednania
7.1. Práva a povinnosti, ktoré neupravujú tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. ……. s vylúčením kolíznych noriem, ako aj s výslovným vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

7.2. Všetky spory vyplývajúce z právnych sporov z uzavretej zmluvy budú strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, bude pristúpené na súdne konanie.

7.3. Uzatvorením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. Všetky dodávky tovaru sa vykonávajú na základe týchto obchodných podmienok.

7.4. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na internetovej adrese: www.simap.sk

7.5. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.1.2020, všetky predchádzajúce strácajú platnosť.

8. Ochrana osobných údajov
8.1. Spoločnosť SIMAP GROUP a.s. spracováva osobné údaje kupujúcich na základe av súlade s dotknutými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež len „Nariadenie“), a to na stanovené účely, ako aj spôsoby a prostriedky spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 Nariadenia. Táto Informácie o spracovaní osobných údajov Kupujúcich obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovení článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach subjektov údajov v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia. Spoločnosť SIMAP GROUP a.s. vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Kupujúcich v právnom postavení správcu osobných údajov (ďalej tiež len „Správca“). Kupujúci majú právo sa na spoločnosť SIMAP GROUP a.s. ako Správca obracať so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať u Správcu svoje práva subjektov údajov, a to písomne formou listu/ oznámenia na adresu sídla Správcu.

8.2. Správca spracováva vybrané osobné údaje Kupujúcich za nasledujúcimi účelmi:

a) plnenie obchodnej zmluvy/ rokovania o kúpnej zmluve;
b) plnenie povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov;
8.3. Právnym titulom na spracovanie osobných údajov Kupujúcich vo vzťahu k vyššie uvedeným účelom spracovania sú:

a) plnenie zmluvy;
b) oprávnené záujmy správcu;
c) plnenie právnych povinností správcu.
Čo do rozsahu spracovania kategórií údajov Správca spracováva nasledujúce osobné údaje Kupujúcich: meno a priezvisko, príp. obchodná firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo.

8.4. Doba uloženia, resp. spracovanie osobných údajov Kupujúcich zo strany Správcu je nasledovné:

a) počas trvania zmluvného vzťahu;
b) počas povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov.
8.5. Kupujúci ako subjekty údajov majú vo vzťahu k Správcovi v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenie nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od Správcu informáciu o spracovaní svojich osobných údajov;
b) právo na opravu osobných údajov, ak sú údaje vedené nepresne;
c) právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);
d) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
e) právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov;

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára. Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.